Bazy danych

PostgreSQL

Dodanie użytkownika RO do bazy:

 • Stworzyć użytkownika: bash: createuser skrzt0kr
 • Wykonać zapytanie ustawiające uprawnienia: tu do bazy jira, użytkownik z powyższego: for table in echo "SELECT schemaname||'.'||relname FROM pg_stat_all_tables WHERE schemaname NOT IN('pg_catalog','pg_toast','information_schema')" | psql -t jira; do echo „grant select on table $table to skrzyt0kr;”; echo „grant select on table $table to skrzt0kr;” | psql jira ; done

MariaDB

 • zakończenie linii \G zamiast ; daje dokumentowe wyświetlanie wartości pól.
 • optymalizacja baz danych: mariadb-optimize -A
 • sprawdzenie baz danych : mariadb-check -A
 • użycie przełacznika \G na końcu selecta, zamiast ; spowoduje wyświetlanie pól liniami nie kolumnami, pomocne przy długi wpisach.

MySQL

 • znalezienie hasła roota po instalacji:
  grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
  mysql -u root -p
  ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MyNewPass4!';

Oracle

 • Wyłączenie silnika
  Zalogować na root
  su – Oracle
  sqlplus /nolog
  connect /as sysdba
  shutdown immediate

  (odczekać do komunikatu o zamknięciu)